شرکت راه زندگی رز سفید​​​​​​​

حال خوب، هدیه ما به شماست​​​​​​​

درباره‌ ما

شرکت دارای مجوز رسمی ارائه خدمات مشاوره از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره تهران می باشد

بیشتر بدانید

سامانه ​​​​​​​خدمات آموزشی شرکت رز سفید

50 نفر

تعداد مشاورین همکار

1.2k

تعداد مشاوره ها

7k

تعداد آموزش ها

14

تعداد مراکز

دپارتمان ها

تعهد به ارائه خدمات باکیفیت، اصل مهم ماست